Vissza a nyitólapra
KERES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MÓDSZERTAN
Dietetikusi kompetenciák Európában

Tervezet és javaslat az európai felsőoktatási intézmények számára a hivatás megkezdésekor szükséges készségekről
 

Az európai dietetikai oktatási és hivatásgyakorlási irányelvek (EDBS) a felsőoktatás számára a dietetikusképzés során elvárt oktatáshoz és annak eredményeihez, valamint az európai dietetikusok munkájához adnak iránymutatást. Ez a kompetenciakeret-tervezet a dietetikus minősítésének megszerzésekor tudásának, képességeinek, készségeinek és kompetenciáinak alapszintjét, míg a teljesítményjelzők a minősítés megszerzésekor elért/elvárt kompetenciaszinten való munkavégzés lehetséges módjait adják meg.
A kompetenciákat a minősítés (diploma) megszerzésekor, azaz a dietetikusi hivatás gyakorlásának megkezdésekor kell elérni.
A teljesítményjelzők ez esetben csak iránymutatóként szolgálnak. A felsőoktatási intézmények a dietetikusok együttműködésével országonként (regionális szinten) és a munkaadók szükségleteinek megfelelően módosíthatják a teljesítményjelzőket.
Országonként eltérő, hogy a dietetikus munkába lépésekor milyen kompetenciaszintet kell elérjen. Ebben a munkaanyagban a minimum-, azaz alapszintű kompetenciákat határoztuk meg.
Az EDBS tükrözi az Európában dolgozó dietetikusok négy meghatározott szerepét.
Az általános dietetikusi kompetenciákat minden dietetikusnak teljesítenie kell, függetlenül attól, hogy milyen területen dolgozik, ugyanis ezek minden dietetikus számára a kiindulást jelentik a minősítés megszerzésekor.

A Tuning-program
A Tuning-programot az európai egyetemek hozták létre 2000-ben a bolognai folyamat kihívásaira válaszokat keresve. Egyik célja számos területen az általános és szakmaspecifikus kompetenciák mint referenciapontok kidolgozása. A tanulás eredményét kompetenciaként határozták meg: mit kell tudnia vagy teljesítenie az egyénnek a tanulási folyamat végén? Amellett, hogy a kompetenciák közös nyelvként szolgálnak a különböző felsőoktatási intézmények számára, a tanterveket illetően meghagyják az intézmények autonómiáját. A program elnevezése arra a finomhangolásra utal, amelyet a referenciapontok jelentenek, s nem célja a teljesen egységes európai tanterv. A Tuning-program módszertanilag öt irányból közelíti meg a problémát:
1. általános kompetenciák,
2. szakmaspecifikus kompetenciák,
3. az ECTS kreditrendszer szerepe,
4. a tanulás, oktatás, felmérés és eredményesség meghatározása,
5. a minőség javításának szerepe az oktatási folyamatokban.

A DIETS szerepe
A DIETS (Dietitians Improving Education and Teaching Standards) Oktatási és hivatásgyakorlási munkacsoportja (EPG) a Tuning-módszer által alkalmazott kompetenciakidolgozást használta forrásul. Az EPG számos kompetenciakeretet tanulmányozott, amelyeket dietetikusok bocsátottak rendelkezésre, akik hozzájárultak e kompetenciák kidolgozásához. A kompetenciák mind általánosak, mind dietetikára specifikusak. Az általános kompetenciákon túl az EFAD az EDBS-ben meghatározott dietetikusi szerepek speciális kompetenciáit is megjelöli: klinikai dietetikus (I. a és I. b), közegészségtani (prevenciós területen dolgozó) dietetikus (II.) és élelmezési (menedzser) dietetikus (III.).

Általános kompetenciák
• Általános egészségügyi és szociális tények elemzése és szintézise.
• A megszerzett tudás értékelése és gyakorlati alkalmazása, különösen a problémamegoldás és a döntéshozatal készségeivel való rendelkezés.
• A legfrissebb technológiák, számítógépes (IT) és információkezelési készségek alkalmazása információkeresésre és -közlésre.
• Törvényi és etikai szabályok alkalmazása az információkezelésben.
• Kutatási alapkészségek, beleértve a kutatási eredmények kritikájának és alkalmazásának képességét.
• Kutatástervezési készség és jártasság.
• Az angol nyelv alkalmazási szintű ismerete a hivatás tudásbázisából való szakmai ismeretek bővítése érdekében.
• Magas szintű szóbeli és írásbeli kommunikációs készség a felhasználókkal, szakmai csoportokkal, valamint csapatmunkában az egészségügyi és szociális területen dolgozó szakemberekkel.
• A nemzeti és nemzetközi munka- és etikai szabályzatnak megfelelő munkavégzés, valamint az egyéni és multikulturális különbségek ismeretében a különböző kultúrák és más országok szokásainak elfogadása.
• Az élethosszig tartó tanulásnak való elkötelezettség.
• A minőségbiztosítási műveletek alkalmazása a dietetikában.

Dietetikai ismeretek
• A dietetikai gyakorlat tudományát alátámasztó (evidenciákon alapuló) tudás kritikus összegzése a tudományterületek széles köréből, különös tekintettel a személy és környezete komplex kapcsolatára. Továbbá e tudásnak a hivatás elméleti alapjához és gyakorlatához való viszonyítása.
• A dietetikai ismereteket felhasználva érveket és/vagy bizonyítékot szolgáltatni vitában, s megbeszélésen megvédeni a gyakorlatot.

A dietetikai folyamat és szakmai érvelés
• Az egészséggel, szociális helyzettel és környezettel kapcsolatos komplex szituációkban a kliensek szükségleteinek (komplex dietetikai igényének) kielégítése. A kliensek tágabb értelmezésben lehetnek egyének, csoportok vagy szervezetek.
• A kliensnek választási lehetőség adása a dietetikai folyamat megvalósításában (beleértve a szűrést, meghatározást, szükségletek megállapítását, célok megfogalmazását, beavatkozások megtervezését és megvalósítását, valamint az eredmények elemzését).
• Elméletek, modellek, valamint táplálkozási és aktivitási elemzések alkalmazása annak érdekében, hogy a dietetikai folyamattal kapcsolatos érveléseket a kliens szükségleteivel összehangolja. (Ez irányítja a kiválasztást, s a lehető legjobb gyakorlatot teszi lehetővé az egyéneknek és csoportoknak egyaránt).
• (I. a) Dietetikai/táplálkozással kapcsolatos diagnózis felállítása (anamnézis és táplálási terv).
• (I. b) Kezelés és tanácsadás kliensnek/betegnek, szükség esetén speciális termékek alkalmazásával.
• (II.) Az egyének és csoportok biztonságos és egészséges élelmiszer-választásának népszerűsítése érdekében egyszerű, világos stratégiák kidolgozása és alkalmazása.
• (III.) A dietetikai szempontok integrálása az élelmezés folyamatába (Ez határozza meg – az egyén életmódjának és a diéta követelményeinek figyelembevételével – az elméletek, modellek kiválasztását, megvalósításuk módját az egyének, csoportok és szervezetek számára a lehető legjobb élelmezési gyakorlat alkalmazása érdekében.)

Szakmai kapcsolatok
A gyakorlat alapja a klienssel való kapcsolat kialakítása és fenntartása. Kliensközpontú gyakorlat alkalmazása, a kliens elvárásainak ismerete, különös tekintettel az egyéni különbségekre és táplálkozást befolyásoló hatásukra.
Rendszeres, étrenddel és életmóddal összefüggő konzultáció és tanácsadás.
A szakmai kapcsolatok során felmerülő etikai dilemmák felismerése és kezelése.

Szakmai autonómia és felelősség
A dietetikusi hivatás nemzeti és nemzetközi eljárásoknak, szabályozásoknak és etikai irányelveknek megfelelő gyakorlása.
A munka hatékony tervezése, végzése és dokumentálása a szolgáltatási tevékenység szabályainak megfelelően.
Más szakemberekhez fordulás, illetve tanácsuk elfogadása.
A dietetikus legyen az élethosszig tanulás és szakmai fejlődés elkötelezettje, s legyen képes a tanulási lehetőségek kihasználására.
Vállaljon személyes felelősséget döntéseiért és tevékenységéért.

Oktatási készségek
Fejlessze elméleti tudását, oktasson, valamint alkalmazza gyakorlati tapasztalatait.

A dietetikában való kutatás-fejlesztés
Legyen képes:
– a kutatási eredményeket értékelni, valamint a táplálkozási, dietetikai, szociális és oktatási kutatásokat a gyakorlatban alkalmazni,
– a források széles körét a dietetikai gyakorlattal kapcsolatos információk szisztematikus keresésére, kiválasztására felhasználni,
– az egészségügyben, a szociális gondoskodásban és a kapcsolódó területeken egyszerű táplálkozási projektekben való felelősségét bizonyítani,
– dietetikával és táplálkozással kapcsolatos kutatásokban részt venni.

A dietetikai munka szervezése és népszerűsítése
• Az egészség megőrzését elősegítő táplálkozás, a biztonságos élelmiszerhez való jog és a tápanyagszükséglet hatékony népszerűsítési módjainak ismerete.
• A kliensek számára lehetőség teremtése a szélesebb körű táplálkozási ismeretek megszerzésére egészségük és jólétük érdekében.
• Annak bizonyítása, hogy képes meghatározni és rangsorolni a dietetikai szolgáltatást a kliens szükségletének megfelelően.
• Dietetikushallgatók, segítők, asszisztensek, önkéntesek és a táplálkozással, táplálással kapcsolatba kerülő egyéb szakemberek szakmai felügyelete.
• A dietetikai szolgáltatás nyújtásának népszerűsítéséhez szükséges egyszerű stratégiák megértése és gyakorlása. Ismernie kell az egészséges táplálkozással foglalkozó helyi döntéshozókat.

Vállalkozási képességek és készségek
Legyen képes:
– a minőségi dietetikai ellátás tervezésének folyamatos elemzésében és megvalósításában, valamint a vállalkozási terv kidolgozásában részt venni,
– a gazdasági adatok gyűjtésének és feldolgozásának módját meghatározni,
– az egyszerű marketingfunkciókat megérteni és alkalmazni,
– a humánerőforrás-gazdálkodásban a dietetikus szerepét elmagyarázni,
– a gazdasági, humán, fizikai és anyagi eszközök alkalmazását felismerni a hatékony dietetikai szolgáltatás megvalósítása érdekében.

Források:
The European Federation of the Associations of Dietitians: European academic and practitioner standards for dietetics, 2005.
Dietitians Association of Australia: National competency standards for entry-level dietitians.
Health Professions Council: Standards of proficiency for dietitians, 2007.
College of Dietitians of British Columbia: Introduction to essential competencies for dietetic practice, 2006.
American Dietetic Association: Foundation knowledge and skills and competency requirements for entry-level dietitians.
Quality Assurance Agency for Higher Education, UK: Benchmark statements for dietetics, 2001.
Irish Nutrition & Dietetic Institute: Standards for professional competency for dietitians, 2004.

Anne de Looy, Judith Liddell, Bozóné Kegyes Réka, Anne-Marie Favreau, Iva Marquez, Elke Naumann, Lelovics Zsuzsanna, Karin van Ael

A magyar változatot lektorálta: Bonyárné Müller Katalin a pécsi dietetikusképzés (PTE ETK), Németh Istvánné a budapesti dietetikusképzés (SE ETK), valamint Kubányi Jolán a MESZK, a dietetikusokat is tömörítő szakmai kamara részéről
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 2.5 Hungary License.