Vissza a nyitólapra
KERES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A MAGYAR DIETETIKUSOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK ETIKAI KÓDEXE

Dietetikai tevékenységre való jogosultság
- Dietetikus a mindenkor érvényben lévő törvényben elismert, élelmezési és dietetikai képzettséggel rendelkező személy, aki az élelmezés és táplálkozás tudományát egyének és csoportok élelmezésére és oktatására használja betegségben és egészségben egyaránt.
- Magyarországon dietetikai tevékenységet csak DIETETIKUSI diplomával rendelkező táplálkozási szakember végezhet.
- A DIETETIKUS név viselésére és annak tevékenységére nem jogosult, aki dietetikai végzettséggel nem rendelkezik.

I. Dietetikai tevékenységet folytatók kötelességei
- A dietetikus kerül minden faj, nem, vallás, kor, társadalmi státus, nemzeti és politikai hovatartozás szerinti diszkriminációt.
- A dietetikus jóhiszeműen látja el szakmai kötelezettségét.
- Követnie kell a szakmai protokollok előírásait.
- A dietetikusi tevékenységet folytatónak mindig a legmagasabb szakmai szintet kell képviselnie, szükség esetén azonban tanácsot kérhet (közvetlen kollégájától, vezető dietetikustól, orvostól, szakmai szervezettől, tudományos társaságtól), illetve más szakemberhez küldheti páciensét.
- A dietetikusnak folyamatosan fejlesztenie kell elméleti és gyakorlati ismereteit, valamint személyes, jó példamutatással, pozitív gondolkodásával hiteles személyiséggé kell válnia.
- Ismerje a táplálkozástudomány minden lehetséges módszerét, lehetőségeit és határait.
- Folyamatosan fejlesztenie kell élelmezési, dietetikai és pszichológiai szaktudását, nyitottnak kell lennie új módszerek és fejlesztések iránt.
- Munkáját a táplálkozástudományra épülő dietetikának megfelelően törvényes keretek között, a szakma szabályai szerint köteles végezni. Táplálkozástudománnyal kapcsolatos tanácsai feleljenek meg a mindenkor aktuális hazai és nemzetközi ajánlásoknak.
- A dietetikus felelősséget vállal saját szakmai kompetenciájáért.
- Nem vehet részt olyan gyógyító tevékenységben, amelyhez nincs megfelelő szakmai végzettsége.
- A dietetikus felelősséget vállal önállóan végzett szakmai munkájáért.
- A szakmai kompetenciák betartása mellett tudnia kell együttműködni más szakmákkal.
- A dietetikus figyelembe veszi a szakmai munkáját érintő mindenkor érvényben lévő törvényeket és előírásokat.
- A dietetikus tudomásul veszi azt a kötelezettségét, hogy védje a társadalmat és a szakmát az etikai kódex megtartásával.

III. A betegekkel való kapcsolat
- A dietetikai munka végzéséhez megfelelő környezetet kell teremteni, amely elősegíti a páciensekkel való közvetlen kapcsolat kialakítását.
- Nem fogad el olyan felkérést, amely szakmai és etikai kötelezettségeinek betartását nem teszi lehetővé.
- Minden esetben szem előtt kell tartania az életminőség megőrzésének, illetve javításának fontosságát.
- Maximálisan tekintettel kell lennie a beteg emberi méltóságára, tilos azt szóban vagy írásban, illetve bármilyen megnyilvánulásban megsérteni.
- A dietetikus szakmai tevékenységét a mindenkor érvényben lévő betegjogok figyelembevételével végzi.

IV. Titoktartási kötelezettség
- A dietetikus bizalmasan kezeli a birtokába jutott információkat.
- A titokkiadás akkor is etikátlanak minősül, ha nem ártó szándékkal történik.

V. A kollégákkal való viszony
- A dietetikusnak kölcsönös, jó kapcsolat kialakítására kell törekednie kollégáival.
- Amennyiben a dietetikus tevékenysége kapcsán szakmai vagy etikai szabályok megsértését észleli, úgy igyekezzék azt megfelelő formában kollégája tudomására hozni és kérni annak megváltoztatását.
- Nem megengedett mások előtt negatív értékítéletet nyilvánítani.
- A dietetikus tiszteli más kollégák szakértelmét, és kitartóan, csapatszellemben együttműködik, minden esetben a beteg érdekében.

VI. Hirdetés, nyilvános szereplés, publikálás
- Az a dietetikus, aki tájékoztatni akarja a nyilvánosságot és kollégáit tevékenységéről, ehhez kizárólag tényszerű adatokat használjon. A dietetikus nem hirdet hamisan vagy félrevezető módon.
- A dietetikus oly módon propagál vagy támogat bizonyos termékeket, hogy az se hamis, se félrevezető ne legyen, és szakmai szempontból maximálisan megfeleljen.
- A dietetikus csak akkor engedi meg, hogy nevét referenciaként felhasználják, ha ő maga az adott szolgáltatásról, illetve termékről megfelelő információval bír, és ehhez beleegyezését adta.
- A dietetikus megalapozott tájékoztatást ad, és az ellentmondó információkat személyes elfogultság nélkül magyarázza annak tudatában, hogy léteznek elfogadott véleménykülönbségek.
- Minden vonatkozású sajtótevékenység - akár személyi, akár tárgyi vonatkozásban - csak a titoktartási kötelezettség megsértése nélkül történhet.

VII. Az Etikai Bizottság joga és feladata
- Az Etikai Bizottság önálló állásfoglalási és javaslattételi joggal rendelkezik. A javaslatok, állásfoglalások visszautasítása semmilyen szankcióval nem jár.
- Védelmezi a hivatásuknak megfelelő magatartást tanúsító dietetikusokat. Ugyanakkor elmarasztalja azokat a kollégákat, akik az MDOSZ alapszabályát vagy az etikai kódexet megsértik.
- Az Etikai Bizottság feladata továbbá:
- felkérésre fegyelmi ügyek véleményezése.
- Meghozott fegyelmi határozatok értékelése, indokolt esetben azok fellebbezése.
- Az Etikai Bizottságnak az etikai kérdéseket a dietetikus - beteg/fogyasztó - társadalom fogalmain belül kell értelmeznie. Ezért nem lehet feladata az Etikai Bizottságnak egy, a társadalom számára általánosan elfogadott viselkedésforma esetleges megsértésének tárgyalása olyan esetben, amikor ez sem a beteggel, sem a szakmai munkával nem kapcsolatos.
- A Ptk., illetve a Btk. hatálya alá tartozó vétségek esetében a felelősségre vonás kizárólag a bíróságokra tartozik.

VIII. Az Etikai Bizottság felülvizsgálati folyamata
- Esetleges panaszt írásban kell megtenni az Etikai Bizottságnak címezve, amely aláírással válik hitelessé.
- Az Etikai Bizottság és szükség esetén külső személyek elbírálják a panaszt, illetve megállapítják, hogy valóban etikai kérdésről vane szó.
- Ha a panasszal megegyező másik panasz más testületnél, bíróságnál elbírálás alatt van, az Etikai Bizottság eljárását addig felfüggeszti, amíg ott végleges döntés nem születik.
- Ha a panasz elbírálását végző személyek úgy döntenek, hogy az eljárás megindítandó, az Etikai Bizottság elnöke értesíti a benyújtott panaszról az Etikai Bizottság tagjait, valamint azt a személyt, aki ellen a panaszt emelték.
- Az Etikai Bizottság elnöke értesíti a panaszost és a bepanaszoltat a meghallgatás helyéről és időpontjáról.
- Az Etikai Bizottság elnöke a megfelelő személyek (lásd 2. bekezdés) jelenlétében folytatja le a meghallgatást.
- A felmentő vagy elmarasztaló döntéshez, esetleg az MDOSZ-ból való kizáráshoz a szavazó tagok kétharmadának igenlő szavazata szükséges.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 2.5 Hungary License.